Ochrana súkromia

Stanislav Gomola – GOSTA

023 01 Oščadnica 1208,

IČ: 31058051

mail: gosta@gosta.sk

Zodpovedná osoba: Stanislav Gomola , +421905742069

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia obchodných záležitostí. Pri spracúvaní osobných údajov fy Stanislav Gomola-GOSTA, ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zdieľaním www. Gosta.sk a jej súborov cookies , dávate súhlas k spracovaniu svojích osobných údajov,

viď. v rozsahu uvedenom  nižšie.

 Kupujúci berie na vedomie povinosť na základe §11, zákona 428/2002 o ochrane osobných údajov, poskytnúť do informačného systému len pravdivé osobné údaje

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade zákona o ochrane osobných údajov, len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

Vaše osobné údaje budú zálohované iba pre potreby obchodnéj činnosti.  Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. 

Firma Stanislav Gomola_GOSTA, je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade bezpečnostný-

mi požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Prístup k osobným údajom na serveri je chránený heslom. Písomné doklady obsahujúce osobné údaje sú ukladané na miesta prístupné iba oprávneným osobám .

Spracuvané – zoznam osobných údajov

Názov firmy_ meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, adresa elektronickej pošty

(e-mail), dátum registrácie,spracovanie súborov cookies.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom._vedenie obchodnej korešpondencie, vystavovanie kúpnych zmlúv,

vystavovanie daňových dokladov (faktúr), marketing prevádzkovateľa

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach , ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 Aké máte práva?

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky.

 Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).